O nas

Koncepcja pracy

Samorządowego Przedszkola nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie na lata 2022-2027

Oświata jest ściśle związana z wizją przyszłego pokolenia, edukacja musi się więc opierać na wizji przyszłości. Kluczem do XXI wieku a zarazem ideą edukacji jest uczenie się przez całe życie. W XXI wieku edukacja nie sprowadza się tylko do zgromadzenia zapasu wiedzy, by później z niego korzystać. Dziś przez całe życie musimy aktualizować, wzbogacać swoją wiedzę i umiejętności, by móc dostosowywać się do zmieniającego się świata. Obecna koncepcja edukacji zakłada przygotowanie dziecka tak, by nie było ono odbiorcą przyszłości ale jej twórcą.

Przedszkole  XXI  wieku  to  miejsce  gdzie  wspomaga  się  indywidualny  rozwój  dziecka,  wprowadza  w  zasady  życia  społecznego,  rozwija  zainteresowania  i  uzdolnienia  oraz  przygotowuje  dziecko  do  samodzielnego  zdobywania  wiedzy  i aktywnego  poznawania  świata.

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

 1. Prawo oświatowe z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 95 i 949) z późniejszymi zmianami,
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego z późniejszymi zmianami.

CELE  STRATEGICZNE  PRZEDSZKOLA

 1. Zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju.
 2. Wspieranie wychowanków we wszystkich sferach rozwoju z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.
 3. Indywidualizowanie aktywności dzieci, w celu wyrównywania szans edukacyjnych.
 4. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej).
 5. Rozwijanie samodzielności dziecka.
 6. Poszukiwanie efektywnych form i metod rozwijających potencjał twórczy dzieci.
 7. Wyposażenie dzieci w wiedzę dotyczącą bezpiecznych zachowań, w nawyki unikania, zapobiegania i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 8. Kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości i otwartości, zrozumienia dla innych zachowań.
 9. Dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka, w tym szczególnie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych.
 10. Rozwijanie umiejętności adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji.
 11. Promowanie oferty edukacyjnej przedszkola w środowisku lokalnym.

ZADANIA   PRZEDSZKOLA  NA LATA 2022 – 2027

 1. Efektywna edukacja, opieka i wychowanie dzieci z uwzględnieniem treści zawartych w „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego” oraz udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Wspomaganie rozwoju dzieci i wyrównywanie szans edukacyjnych.
 3. Skuteczne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 4. Podejmowanie działań w zakresie kształtowania postaw prospołecznych.
 5. Współpraca z rodziną w celu zintegrowania oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych.

CELE

Dziecko:

Rodzice:

Nauczyciele:

MODEL  ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.

Wykazuje:

Posiada:

Potrafi:

Rozumie, zna:

Nie obawia się:

Nauczyciele, aby osiągnąć zamierzone zadania i cele realizują:

– adaptacyjny „Łagodnie przekroczmy próg  przedszkola”,
– edukacyjny „Mówię nie temu, co złe”,
– edukacyjny „Rozwijanie inteligencji emocjonalnej”,
– regionalny „Znam swoje korzenie, osiedle, miasto, kraj, w którym żyję”,
– profilaktyczno-wychowawczy pt. „Pozwól mi stać się wartościowym człowiekiem”

Innowacje pedagogiczne:

– metodyczna „Zabawy z psem terapeutą”,
– organizacyjna „Łagodnie przekroczmy próg przedszkola”,
– organizacyjno – metodyczna „Wolontariusze z Unii Europejskiej w Przedszkolu  Nr 121”.

Projekt edukacyjny:

– „Ogród w czterech porach roku”’

Zajęcia dodatkowe bezpłatne:

Rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci:

– „Mali odkrywcy”;
– „Warsztaty plastyczne”;
– „Warsztaty taneczne”.

Zasoby, które wykorzystujemy:

Zasoby ludzkie:

Zasoby materialne:

Zasoby, których potrzebujemy:

Zasoby materialne: