Rodzice

Opłata za przedszkole

1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którą opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (tzw. czesne) oraz za wyżywienie stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym (art. 52 ust. 15 ww. ustawy- Dz.U. z 2017 poz. 2203)

Należności z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków stanowią świadczenia pieniężne wynikające ze stosunków publicznoprawnych.

Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następujące w drodze uchwały Rady Gminy w Gminie Miejskiej Kraków.

Zgodnie z  Uchwałą nr CXIII/3053/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniającą uchwałę nr XCVII/2509/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków dziecko może korzystać z usług przedszkola w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie t.j. od 8:00 – 13:00.

W pozostałych godzinach za każdą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń opłata wynosi  1,30 zł,
w przypadku posiadania Krakowskiej Karty Rodzinnej50% w przypadku karty Kraków dla Rodziny „N” – 50%

Dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego ur. w 2017 i wcześniej są zwolnione z opłaty za w/w świadczenia.

Całodzienny koszt posiłków wynosi 12,00 zł w tym:

Śniadanie – 3,00 zł

Obiad – 7,20 zł

Podwieczorek – 1,80 zł

Opłaty za przedszkole można dokonać:

– na poczcie

– w banku

– przelewem

Numer konta bankowego: 92 1020 2892 0000 5802 0590 4349

Opłaty za przedszkole należy dokonać za cały miesiąc z dołu, do 14 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie.

Nieuiszczenie należnej opłaty skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności budżetowych z tytułu nieuiszczenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.z 2017 r. poz.1201) co może skutkować zajęciem środków na rachunku bankowym.

W związku z powyższym należy dbać o terminowe uiszczanie należności.