Rodzice

Opłata za przedszkole

1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którą opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (tzw. czesne) oraz za wyżywienie stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym (art. 52 ust. 15 ww. ustawy- Dz.U. z 2017 poz. 2203)

Należności z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków stanowią świadczenia pieniężne wynikające ze stosunków publicznoprawnych. Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następujące w drodze uchwały Rady Gminy w Gminie Miejskiej Kraków obowiązuje uchwała Nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Natomiast wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

Na mocy ww. przepisów rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do wnoszenia opłat w wyznaczonym terminie i na wskazany rachunek bankowy za:

  1. korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki ponad 5 godzin dziennego czasu pobytu dziecka (dziecko może korzystać z usług przedszkola w zakresie

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie t.j. od 8:00 – 13:00), do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, w wysokości 1,14 zł za każdą godzinę korzystania.

Dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ lub Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata o której mowa powyżej wynosi– 0,50 zł.

Dla rodzin objętych zarówno Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i  Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata o której mowa powyżej wynosi– 0,00 zł.

Wyżywienie dziecka w wysokości kosztów ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków. Na podstawie art. 106 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ustalono od września 2022 r. za zgodą Wydziału Edukacji UMK stawkę żywieniową w wysokości 10,00 zł, w tym:

  • śniadanie -2,50 zł;
  • obiad – 6,00 zł;
  • podwieczorek 1,50 zł.

Dyrektor przedszkola, w drodze czynności materialno – technicznych, dokonuje stosownego obliczenia miesięcznej należności wynikającej z liczby godzin, w których dziecko korzystało w danym miesiącu z wychowania przedszkolnego oraz liczby spożytych posiłków i przedstawia rodzicowi/opiekunowi prawnemu stosowny rachunek.

Opłaty za przedszkole można dokonać :

– na poczcie

– w banku

– przez internet.

Numer konta bankowego : 92 1020 2892 0000 5802 0590 4349

Opłaty za przedszkole należy dokonać  za cały miesiąc z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie.

Nieuiszczenie należytej opłaty skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2017 r. poz. 1201), co może skutkować zajęciem środków na rachunku bankowym.

W związku z powyższym należy dbać o terminowe uiszczanie należności.