Ogłoszenia

Wolne miejsca w przedszkolu

Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, w roku szkolnym 2021/2022 liczba dzieci w ogólnodostępnym oddziale przedszkola może być zwiększona o nie więcej niż 3 dzieci, będących obywatelami Ukrainy, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Samorządowe Przedszkole nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie dysponuje wolnymi miejscami:

dla dzieci 3-4 letnich – 1 miejsce

Відповідно до Постанови Міністра Освіти і Наукивід 9 березня 2022 року про внесення змін до Положення про загальну організацію державних шкіл та дитячих садків, у 2021/2022 навчальному році кількість дітей у державному відділенні дитячого садка може бути збільшена не більше як на 3 дітей, які є громадянами України, які в’їхали на те риторію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями, які ведуться на території цієї держави.

Державний дитсадок № 121 з відділенням інтеграції (адаптації) у Кракові має вільні місця:

 Для дітей 3-х років – 1 місця,


 
Powrót