Ogłoszenia

Rekrutacja na rok szkolny 2024/25

Podstawa prawna: Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.                           

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)

DOTYCZY KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 121 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1.Do Przedszkola Samorządowego w Krakowie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

2. Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Miejskiej Kraków mogą być przyjęci do Samorządowego Przedszkola nr 121 z Oddziałami Integracyjnym  jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina Miejska Kraków nadal dysponuje wolnymi miejscami.

3. Do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 przyjmowani są kandydaci urodzeni  w latch 2021, 2020,  2019,2018.

4. Kandydaci urodzeni w roku 2018 objęci są rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem przez Dyrektora Przedszkola.     

6. Składanie wniosków wraz z załącznikami potwierdzającymi Kryteria, przez rodziców/ opiekunów prawnych o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola Nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi w roku     szkolnym 2024/2025 od 1 marca 2024 r. do 29 marca 2024 r.  do godziny 15:00

7. Wnioski przyjmuje Dyrektor Przedszkola według poniższego harmonogramu :

Poniedziałek  –     8:00  –15:00

Wtorek           –     8:00 – 16:00

Środa             –     8:00 –  16:00

29 marca 2024r. piątek -8:00 – 15:00

lub w innym terminie wcześniej uzgodnionym telefonicznie z Dyrektorem Przedszkola.

Wnioski dostępne będą:

Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów głównych i kryteriów dodatkowych.

Wymagane dokumenty mogą być złożone w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica /opiekuna prawnego kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, a przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie przez niego wyznaczonym.

Szczegółowych informacji i odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości rodziców można zasięgnąć u Dyrektora tel: (12)637-43-02 lub (12) 636-75-40

Elektroniczny system rekrutacyjny zostanie uruchomiony 1 marca br. Na stronach serwisu dla rodziców: https://krakow.formico.pl dostępne będą: szczegółowe zasady rekrutacji, oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (w tym oddziałów „0”) przy szkołach podstawowych oraz elektroniczny wniosek o przyjęcie.


 
Powrót