Ogłoszenia

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Podstawa prawna: Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)

DOTYCZY KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 121 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 1. Do Przedszkola Samorządowego w Krakowie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
 2. Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Miejskiej Kraków mogą być przyjęci do Samorządowego Przedszkola Nr 121 z Oddziałami Integracyjnym jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina Miejska Kraków nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 przyjmowani są kandydaci urodzeni w latach 2019, 2018, 2017, 2016 .
 4. Kandydaci urodzeni w roku 2016 objęci są rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.
 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem przez Dyrektora Przedszkola.
 6. Składanie wniosków, wraz z załącznikami potwierdzającymi kryteria, przez rodziców/ opiekunów prawnych o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola Nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2021/2022 od 1marca 2022 r. do 31 marca 2022 r. do godz. 16:00
 7. Wnioski przyjmuje Dyrektor Przedszkola według poniższego harmonogramu:
  Poniedziałek – 7:00 – 15:00
  Wtorek – 8:00 – 16:00
  Środa – 8:00 – 16:00
  oraz w dniu 31 marca do godz. 16:00
  lub w terminie wcześniej uzgodnionym telefonicznie z Dyrektorem Przedszkola.
  Wnioski dostępne będą:
  • na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl
  • w sekretariacie lub u Dyrektora Przedszkola.

Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów głównych i kryteriów dodatkowych.
Wymagane dokumenty mogą być złożone w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica /opiekuna prawnego kandydata.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, a przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie przez niego wyznaczonym.

Szczegółowych informacji i odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości rodziców można zasięgnąć u Dyrektora tel: 12-637-43-02 lub 12-636-75-40

Elektroniczny system rekrutacyjny zostanie uruchomiony 1 marca br. Na stronach serwisu dla rodziców: https://krakow.formico.pl dostępne będą: szczegółowe zasady rekrutacji, oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (w tym oddziałów „0”) przy szkołach podstawowych oraz elektroniczny wniosek o przyjęcie.


 
Powrót