Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Samorządowego Przedszkola nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi

Samorządowe Przedszkole Nr 121 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.przedszkole121.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.przedszkole121.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 1-09-2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24-03-2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– zamieszczane na stronie zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, ale są uzupełnieniem wydarzeń opisanych w formie tekstowej, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

– filmiki nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;

Powody wyłączenia:

– poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

– nawigację klawiaturą;

– kontrast;

– możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 15-03-2024

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Aplikacje mobilne:
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Dane kontaktowe placówki:

http://www.przedszkole121.edu.pl/kontakt/

Osobą kontaktową jest Dorota Łukasik

adres e-mail: dlukasik@przedszkole121.edu.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo

Dostępność architektoniczna

Główne oraz boczne wejście do budynku przedszkola jest usytuowane od ulicy Stachiewicza 21. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.

Zarówno przy wejściu głównym jak i bocznym znajduje się podjazd.

Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie.

Budynek jest dwupoziomowy, nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Dyrektor przedszkola wyraża zgodę na wejście z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wymagane dokumenty